Forskning

 

UMB-030995

Mål for forskergruppen
Forskergruppen Vann- og miljøteknologi har som formål å være et innovativt og konkurransedyktig kunnskapssentrum for ingeniørvitenskap innen  satsingsområdene renseteknologi, urban hydrologi og innovasjon og næringsutvikling.  

Den tekniske utforming og funksjon av vann- og avløpsrenseanleggene, og dens infrastruktur, påvirker mulighetene til å redusere utslippene til luft, vann og jord. En raskt voksende verdensbefolkning og endringer i klima fører til knapphet på disse ressursene. Manglende tilgang på fosfor krever at vi i fremtiden gjenvinner fosfor fra avfall og avløp dersom en skal kunne øke produksjonen av matvarer i landbruket.

Endringer i vannfordelingen på kloden medfører at nye områder vil få knapphet på vann, mens andre områder vil få hyppigere forekomst av ekstrem nedbør med flom, økte forurensningsutslipp og vannbårne sykdommer som følge. Dette er utfordringer som berører de fleste land i verden. Forskning og innovasjon innen dette fagområdet har derfor global interesse, og vi ønsker å bidra til at norske bedrifter får nye muligheter i et globalt miljøteknologi-marked i fremtiden.

Bærekraftig infrastuktur
Hovedmålet med forskningen innen bærekraftig infrastruktur er å danne grunnlaget for å utvikle nye strategier og teknologier for konstruksjon av bygninger og tilhørende infrastruktur, tilpasset forventede klimaendringer og fremtidige behov for redusert utslipp og gjenbruk av ressurser.

Et velstandssamfunn kjennetegnes bl.a. ved gode boforhold, rent vann, trygg mat og tilgang på energi; goder som krever omfattende infrastruktur. En raskt voksende verdensbefolkning og endringer i klima fører til nye utfordringer med knapphet på viktige ressurser, økt miljøpåvirkning, økt helserisiko og ny påkjenninger på konstruksjoner. Fremtidens bærekraftige infrastruktur skal utvikles for å takle disse utfordringene.

Renseteknologi

Sentrale prosesser
Desentrale prosesser
Miljøhygiene og helserisiko
Les mer 

Urban hydrologi/Transportsystemer

Ledningsnettet
Flom
Lokal overvannsdisponering
Påvirkning fra klimaendringer
Les mer 

Samarbeid med næringslivet

Mange gode ideer oppstår i møte mellom forskere, næringsliv og offentlig sektor. IMT bidrar til å skape godt samarbeid mellom ulike aktører for å utveksle erfaringer og kompetanse. Forskergruppen Vann- og miljøteknologi har nært smarbeid med næringslivet og offentlig forvaltning, og kan tilby bedrifter samarbeid med forskere og studenter i små og store prosjekter.
Les mer