Forskningsstrategi

 

UMB-030954

Foto: NMBU

Den tekniske utforming og funksjon av vann- og avløpsrenseanleggene, og dens infrastruktur, påvirker mulighetene til å redusere utslippene til luft, vann og jord. En raskt voksende verdensbefolkning og endringer i klima fører til knapphet på disse ressursene.

Manglende tilgang på fosfor krever at vi i fremtiden gjenvinner fosfor fra avfall og avløp dersom en skal kunne øke produksjonen av matvarer i landbruket.

Endringer i vannfordelingen på kloden medfører at nye områder vil få knapphet på vann, mens andre områder vil få hyppigere forekomst av ekstrem nedbør med flom, økte forurensningsutslipp og vannbårne sykdommer som følge. Dette er utfordringer som berører de fleste land i verden. Forskning og innovasjon innen dette fagområdet har derfor global interesse, og vi ønsker å bidra til at norske bedrifter får nye muligheter i et globalt miljøteknologi-marked i fremtiden.

Hovedfokus innen vann og miljøteknologi:

Mer bærekraftige rensesystemer hvor prosessene optimaliseres med tanke på reduserte utslipp, redusert  ressursbruk (energi, kjemikalier og andre innsatsfaktorer), samtidig som vann og restprodukter tilpasses ulike behov for gjenbruk. Økt fosfor-tilgjengelighet, redusert innhold av patogene organismer. Fra jord til bord, men også fra bord til jord – verdiskapning i kretsløpet.

Tverrfaglig kartlegging av fremtidens behov for renseteknologi der vannet skal gjenbrukes til produksjon av matplanter, til prosessvann i industrien eller inngå som en del av vannmiljøet i byenes parkanlegg. Ved siden av de hygieniske aspektene vil komponenter i ulike husholdningskjemikalier og i kosmetikk bli kartlagt med hensyn på nedbrytingsmekanismer og potensielt opptak i planter og konsumenter. Vårt mål er gjennom tverrfaglig forskningssamarbeid å definere behovet for utvikling av fremtidens renseteknologi i samarbeid med plantevitere, økotoksikologer, mikrobiologer, ernærings-spesialister, folkehelse-vitere, ressurs-økonomer.

Mer robuste transportsystemer tilpasset forventede klimaendringer vil redusere belastningen på de sentrale renseanleggene og redusere utslippene av urenset avløpsvann.  Norge står overfor enorme investeringer til oppgradering av det eksisterende ledningsnettet.  Ved hjelp av avansert modellering og bruk av lokale klimamodeller kan ledningsnettet dimensjonering mer presist, og dette vil også kunne gi muligheter for utnyttelse av ledningsnettets volum som buffer ved intense nedbørepisoder. På denne måten kan behovet for fornyelse av rørsystemene reduseres.