Gråvannsrensing

Gråvannsrensing er rensing av gråvann. Spillvann (avløpsvann ) fra husholdning og industri deles vanligvis opp i gråvann (fra vask, dusj og vaskemaskiner) og svartvann (fra toalett ). Rensing av gråvann i egne renseanlegg forutsetter kildeseparering , en avløpsløsning hvor gråvann fra vask og dusj er atskilt fra svartvann (toalett og urinal). Toalettløsningene er mange, avhengig av standard, kostnader og miljøvariabler (biologisk, lavtspylende, vakuumtoalett ). Kildeseparerende løsninger benyttes i kombinasjon med renseanlegg for gråvann.

Gråvann har lite fosfor og sykdomsfremkallende, patogene bakterier og kan derfor renses på stedet (ved byggingen) ved hjelp av ulike filterløsning for å oppnå de kvalitetskrav som stilles av både sentrale og lokale myndigheter, for utslipp i bekker og vassdrag. For gjenbruk av gråvann stilles det andre krav.

Krav om Dokumentasjon
I henhold til forurensningsforskriften §12-10, skal renseløsninger med gråvannsfilter ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Forskriften gir ingen videre utdyping av dokumentasjonskrav, eller anbefalinger. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NUMB) har i samarbeid med Bioforsk har utarbeidet en Ny norm for prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg for fritidshus.