Sentrale prosesser

Konvensjonelt renseanlegg. Foto: Wikipedia.

Konvensjonelt renseanlegg. Foto: Wikipedia.

Befolkningsvekst, urbanisering og industrialisering stiller nye krav til vannkvalitet, vannmengde og håndtering av avløp på en miljøvennlig og hygienisk måte. Mekaniske, kjemiske og biologiske metoder benyttes i vannforsyning og avløpsrensing både i Norge og globalt. Teknologi som ble utviklet for 100 år siden er fremdeles i bruk, som må endres for å møte dagens og fremtidens behov og krav. Tradisjonelle rensemetoder må tilpasses for å møte fremtidens krav til miljøet, økonomi og lovgiving. Både norsk og europeisk regulering vil sikre Norge en god fremtidig vannforvaltning, samt interessante og viktige jobber for dagens studenter.

Behandling av drikkevann
Norge, i motsetning til mange andre land, benytter overflatevann som kilde til vannforsyning. Dette øker humusinnholdet i drikkevannet og gir en bløthet som norske vannrenseanlegg må ta hensyn til. I tillegg er det både krav og hensiktsmessig å sikre hygienisk god vannkvalitet. Vi arbeider både med norske og internasjonale problemstillinger, og med fremtidsrettet utviklinger i behandlingsprosessene innen kjemiskfelling, membranfiltrering og desinfisering.

Rensing av avløpsvann
Norge er verdensmester innen kjemisk felling av avløpsvann. Fortsatt renser vi over 70% av vår avløp med kjemiske metoder, også i kombinasjon med andre prosesser. VI arbeider med optimalisering av fellingsprosesser med nyeste fellingskjemikalier og som bidrag til optimalisering av veletablerte biologiske prosesser

Modellering av renseprosesser
Vi spesialiserer i bruk av simuleringsprogrammer og modeller innen renseteknologi. Vi samarbeider med internasjonalt ledene forskningssentra i videreutvikling av avanserte simuleringsprogrammer, og utvikler nye verktøy for prosess og hydrauliske optimalisering (CFD) og utvikler konseptuelle modeller innen kjemiskfelling

Reguleringsteknikk
De nye kravene for renseprosesser innen prosessøkonomi og rensegrad uavhengig av været og industripåvirkninger krever at vannbransjen tar i bruk de nyeste reguleringsteknologi. Vi er blant de internasjonalt ledende innen reguleringsteknologi innen renseprosesser og arbeider med morgendagens konsepter innen helhetlig styring og optimalisering av rensesystemer.

Påvirkning fra klimaendringer
Klimaendringer påvirker renseprosesser på mange måter – både drikkevann og avløpsvannsresning. Rensing av drikkevann blir mer utfordrende da farge i norske råvannkilder har økt pga klimaendringer og avløpsmengder blir enda større i perioder. Å finne økonomiske og praktiske løsninger som kan sikre renseanlegg et forutsigbar og stabilt drift er i fokus.