Urban hydrologi

Oslo. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Oslo. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Hovedmålet med forskningen innen urban hydrologi og transportsystemer for vann er å utvikle nye strategier og teknologier for konstruksjon av infrastruktur, tilpasset forventede klimaendringer og fremtidige behov for redusert utslipp og gjenbruk av ressurser. Studier viser at forventede klimaendringer vil gi økte flomskader i norske byer. Ved IMT forskes det på hvordan dette kan håndteres best mulig, og har følgende stsingsområder inne urban hydrologi: Ledningsnettet, lokal overvannsdisponering, flom og påvirkninger fra klimaendringer.

Ledningsnettet

Drikkevannsnettet
Vi jobber med forskning og formidling for at samfunnet skal treffe de tiltak som må til for også i fremtiden kunne levere nok og godt vann til landets innbyggere.

Avløpsnettet
Vi jobber med å dokumentere og forske på fremmedvannsmengder og løsninger for å redusere disse samt hvordan fornyingen av avløpsnettet best kan møte fremtidens behov. Les mer 

Flom

Det kan dokumenteres at klimaendringene allerede har ført til økt hyppighet av ekstremregn som har gitt en tilsvarende økt hyppighet av urbane flommer.Vi jobber med å skaffe mer kunnskap om nedbør, avrenning, metoder og modelleringsverktøy for å kunne forutsi avrenning i fremtidige nedbørscenarier samt å kunne dimensjonere avløpssystemer for disse. Les mer 

Lokal overvannsdisponering

Urbaniseringen fører til fortetting av bebyggelse og dermed økt belastning på VA-anleggene, spesielt på overvannsystemene, som ofte ikke er dimensjonerte for en slik utvikling. Les mer 

Påvirkning fra klimaendringer

Endringer i klima representerer kanskje den største utfordringen som VA-bransjen står overfor fordi et våtere, varmere og villere klima griper inn på nesten alle områder av VA-teknikken. Vi jobber med å fremskaffe dette grunnlaget og å formidle dette til de som bygger fremtidens infrastruktur og samfunn i Norge. Les mer 

Kontakter:
Oddvar Lindholm