Ledningsnettet

Drikkevannsnettet
Flere undersøkelser dokumenterer at den midlere lekkasjeandel på drikkevannsnettet i Norge er > 40 %. I tillegg til at det lekker rent vann ut i grunnen er det også risiko for innsug av forurenset vann i ledningsnettet ved gitte driftssituasjoner. Drikkevannet skal leveres med god hygienisk kvalitet helt frem til forbrukerne og for å kunne gjøre dette i fremtiden er godt vedlikehold og fornying av vannledningsnettet en forutsetning. Vi jobber med forskning og formidling for at samfunnet skal treffe de tiltak som må til for også i fremtiden kunne levere nok og godt vann til landets innbyggere.  

Avløpsnettet
Tidligere ble avløpsnettet i Norge bygd ut som et fellessystem for spillvann og overvann. Dette medfører at store mengder rent overvann sammen med spillvannet ledes til avløpsrenseanleggene som ikke har kapasitet til å rense alt vannet og store mengder forurenset spillvann slippes ut i resipientene via overløp. I dag separer man i mange områder avløpsnettet i egne spillvanns- og overvannsledninger hvor overvannet slippes direkte ut i nærmeste resipient. Allikevel tilføres spillvannsnettet store mengder rent vann (fremmedvann) fra lekkende drikkevannsledninger, innlekking av grunnvann og markvann samt overvann.

Følgene av dette er fortsatt overløpsdrift, store kostnader til rensing av spillvannet og ugunstige driftsbetingelser for avløpsrenseanleggene. Vi jobber med å dokumentere og forske på fremmedvannsmengder og løsninger for å redusere disse samt hvordan fornyingen av avløpsnettet best kan møte fremtidens behov.