Lokalt overvann

Eksempel på blågrønn løsning i bymiljø. Foto: Ingrid Merete Ødegård

Eksempel på blågrønn løsning i bymiljø. Foto: Ingrid Merete Ødegård

Urbaniseringen fører til fortetting av bebyggelse og dermed økt belastning på VA-anleggene, spesielt på overvannsystemene, som ofte ikke er dimensjonerte for en slik utvikling. Fortetting sammen med klimaendringer representerer store utfordringer i urbane områder og vi jobber med forskning innen lokal overvannsdisponering (LOD) hvor målet er at overvannet skal føres tilbake til det naturlige kretsløpet gjennom infiltrasjon, fordampning eller bortledning i åpnet kanaler/grøfter. Av viktige prinsipper og løsninger kan her nevnes fordrøynings-/infiltrasjonsmagasin, infiltrasjonsgrøfter og arealer, permeable belegninger, regnbed, grønne tak samt åpne grøfter, renner og kanaler. Anleggene bør bygges slik at overvannet er en ressurs og ikke et problem i bybildet.