Undervisning

Student Week 2011 (Hellas). Photo: Knut Werner Alsén

Fra en studietur i Hellas. Photo: Knut Werner Alsén

5-årig mastergrad (sivilingeniør) i vann- og miljøteknikk

Studieretningen Vann- og miljøteknikk utdanner sivilingeniører (master) knyttet til håndtering og forvaltning av verden vannressurser og avfall. Mange av studentene arbeider med konkrete næringslivsprosjekter.

Arbeidsmuligheter
Sivilingenører fra vann- og miljøteknikk ved NMBU har arbeid innen privat og offentlig sektor:

 • Rådgivende ingeniørfirma
 • Vann-, avløp-, avfall og renseteknologiselskaper
 • Prosessteknisk industri (industri og matsektor)
 • Statlige direktorater
 • Etater i kommune, fylke og stat
 • Innovasjonsselskap og günderbedrifter
 • Frivillige organisasjoner
 • NORAD, FN, ambassader
 • Forskning og undervisning (høgskoler og universitet)

Studiet gir kompetanse for følgende arbeidsoppgaver

 • Sikre rent drikkevann til by og land
 • Utvikling av gode transportsystemer for vann til forbrukere
 • Utvikle og bygge fremtidens renseanlegg
 • Resirkulering av slam, avfall og andre ressurser til ny utnyttelse i industri og matproduksjon
 • Forhindre forurensning av jord og grunnvann og ta vare på ressursene i avløp og avfall med kretsløpsteknologi
 • Bruk av verktøy for miljøtekniske analyser

Fordypningsområder:

Renseteknikk
Sentrale problemstillinger innen dette området er valg av drikkevannskilder, og renseprosesser som kan benyttes for å rense drikkevannet og avløpsvannet til akseptabel kvalitet. Les mer

Urban hydrologi
Hovedfokus er rettet mot hydrologiske og strømningstekniske problemstillinger inkludert overføring av vann fra kilde til forbruker, og transport av avløpsvann fra forbruker til fjord, elv eller sjø (resipient). Les mer

Andre undervisningstema

Gjenbruk og resirkulering
Hygiene og helserisiko
Vann, sanitær og helse i utviklingsland
Samarbeid med næringslivet

Oppbygging av studiet Vann og miljøteknikk
Første del av studiet inneholder ulike innføringsemner: matematikk, informatikk, fysikk, statistikk, kjemi, vitenskapsteori, geologi, mikrobiologi, økonomi og samfunnsfag. I andre del av studiet inneholder spesialisering innen fordypningsområdene renseteknikk og urban hydrologiLes mer på om studiet på NMBUs sider

Opptakskrav
Les mer

Snart ferdig med videregående eller lurer på hvor veien videre skal gå?
Les hva Linjeforeningen for vann- og miljøteknikk skriver

Hva sier årets studenter?
Anne Willumsen  går fjerde året
Marie Rødsten Sagen går femte året
Mathias Espeland. Mathias går tredje året 

Hvor jobber de etter studien?
Kristin Jenssen arbeider som overingeniør ved Bergen kommune, vann- og avløpsetaten
Randi Skjelanger arbeider som avdelingsingeniør i Kristiansand kommune.
Vegard Nilsen har gjennomført en 5-årig master i Vann- og miljøteknikk. I dag så er han PhD-student

Vann – og miljøteknikk på studietur til Hellas
Les mer på linjeforeningens hjemmeside
Se studentenes bilder fra turen 

Forskerutdanning (Ph.d.)

Ph.d.-utdanningen ved NMBU har som mål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.
Les mer 

Kontaktpersoner
Arve Heistad
Harsha C. Ratnaweera
Jon Arne Engan

Studieveileder IMT
Faglige spørsmål og valg av emner med mer:
Tlf 64 96 54 50 / 64 96 54 00
studieveileder-imt@nmbu.no