Renseteknologi

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og en god og sikker vannkvalitet er en forutsetning for å opprettholde vår høye levestandard. Innen fordypningsområdet renseteknologi får du inngående kunnskaper om vann og vannkvalitet. Gjennom studiet kan man arbeide innen både desentral og konvensjonell renseteknologi og systemer.

Sentrale problemstillinger innen dette området er valg av drikkevannskilder og renseprosesser som kan benyttes for å rense drikkevannet og avløpsvannet til akseptabel kvalitet. Studiet omfatter både sentrale og desentrale systemer for vann- og avløpsbehandling og systemer for gjennvinning av viktige ressurser, som vann, energi og plantenæringsstoffer. Det legges vekt på å utvikle rensemetoder for maksimal bærekraft.

I Norge har vi svært god tilgang på vann og den vanlige oppfatningen blant folk flest er at dette vannet er rent. Det er allikevel et stort behov for å rense det vannet vi skal bruke som drikkevann. Det skyldes ikke hovedsakelig at drikkevannskildene våre er forurenset, men heller at vannet naturlig inneholder en del stoffer som gjør det mindre egnet som drikkevann uten at vi først behandler det.

Når vi tar utgangspunkt i norske helsemyndigheters kvalitetskrav til drikkevann og EUs vanndirektiv viser det seg at det er behov for desinfeksjon, fjerning av humus, kontroll med organiske mikroforurensinger og korrosjonskontroll for å oppnå tilfredsstillende kvalitet på vannet.

Innen fordypningsområde renseteknologi lærer du hvilke krav som stilles til drikkevann og fordeler og ulemper ved ulike kilder for forsyning. Du lærer om både overflatevann og grunnvann og hvilke prosesser og systemer som kan brukes for å oppnå en best mulig vannkvalitet. Avløpsvannet må også renses før det slippes ut i resipienten. Studiet gir inngående kunnskaper om planlegging og dimensjonering av både konvensjonelle og desentrale avløpsrenseanlegg. Innen fordypningsområdet vann- og renseteknikk har du en mulighet til å fordype deg i bærekraftige renseløsninger både for drikkevann og avløp.

Fordypningsmuligheter:

Studier innen desentral renseteknologi
Desentral renseteknologi tar utgangpunkt i at avløpsvannet blir renset lokalt, nærmest kilden til forurensing. For å redusere det økologiske foravtrykket kombineres desentrale rensesystemer ofte med kildesepararasjon. Ved å separere svartvann (klosettavløp) og gråvann (fra dusj, vask, vaskemaskin etc) kan vi gjøre det mulig å behandle gråvannet lokalt, til en kvalitet som gjør det mulig å gjenbruke vannet. På denne måten sparer vi kostbart drikkevann og reduserer energibruken. Vi undersøker dessuten hvordan ulike bakterier og virus fjernes ved biofiltrering (umettet strømning) og ved filtrering gjennom biokull (mettet strømning). Les mer

Studier innen konvensjonell renseteknologi
Befolkningsvekst, urbanisering og industrialisering stiller nye krav til vannkvalitet, vannmengde og håndtering av avløp på en miljøvennlig og hygienisk måte. Mekaniske, kjemiske og biologiske metoder benyttes i vannforsyning og avløpsrensing både i Norge og globalt. Teknologi som ble utviklet for 100 år siden er fremdeles i bruk, som må endres for å møte dagens og fremtidens behov og krav. Tradisjonelle rensemetoder må tilpasses for å møte fremtidens krav til miljøet, økonomi og lovgiving. Både norsk og europeisk regulering vil sikre Norge en god fremtidig vannforvaltning, samt interessante og viktige jobber for dagens studenter. Les mer

På verdensbasis er forsyning av sikkert drikkevann og hygienisk forsvarlig behandling av avløpsvannet en stor utfordring. I utviklingslandene er mer enn 80 % av sykdomstilfellene forårsaket av vannbårne sykdommer. Enkle bærekraftige løsninger på disse problemene er noe du kan fordype deg i innen dette fordypningsområdet og det er gode muligheter for å gjennomføre hovedfagsarbeide i et utviklingsland. Da får du muligheten til å kombinere hovedfagsoppgaven med reise og opplevelse samtidig som du kan yte et viktig bidrag til lokalbefolkningens helse.