Urban hydrologi

Fordypningsområde urban hydrologi omfatter metoder og teknikker for utnyttelse og planlegging av vassdrag og VA-systemer. Hovedfokus er rettet mot hydrologiske og strømningstekniske problemstillinger inkludert overføring av vann fra kilde til forbruker, og transport av avløpsvann fra forbruker til fjord, elv eller sjø (resipient). Det gis trening i teknisk, økonomisk og miljømessig planlegging av hydrotekniske og VA-tekniske anlegg.

Velger du fordypningsområde urban hydrologi får du en grundig forståelse av utforming, dimensjonering og modellering av VA-systemer. Du får også muligheten til å fordype deg i hydrologiske modeller for beregning av tilsig til dammer, innsjøer og vassdrag. Flom, flomberegninger og tiltak for å redusere flommer eller skadevirkningene av flommer.

Gjennom hele studiet er det lagt vekt på problembaserte oppgaver innen de aktuelle områdene. Det brukes ferdigutviklede dataprogrammer til dimensjonering og analyse av anlegg og endringer i systemet eller tiltak i feltet.

Det ligger store verdier i transportsystemene for drikkevann og avløpsvann, det norske VA-nettet har en gjenanskaffelsesverdi på ca. 400 mrd kroner. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) er derfor en viktig del av den kunnskapen en Master i teknologi (siv.ing.) med fordypning innen Vann- og miljøteknikk har med seg. FDV er en integrert del av fordypningsområdet vassdragsplanlegging og vann- og avløpssystemer og en sentral del av den kunnskapen som formidles innen dette studiet.

Studiet har følgende hovedemner:

Ledningsnettet
Les mer 

Flom
Les mer 

Lokal overvannsdisponering
Les mer 

Påvirkning fra klimaendringer
Les mer